Magunkról

A Keresztény Advent Közösség adventista gyülekezete vagyunk Pécsett.

Hitvallásunk megtalálható közösségünk honlapján, a www.kerak.hu weboldalon, amely megegyezik a Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház hitelveivel.

Petőfi utcai gyülekezetünk a Keresztény Advent Közösség gyülekezeti szövetségéhez tartozik és az adventizmuson belül – konzervatív értelemben vett – biblikus irányvonalat képvisel a bibliatanulmányozásaink módszereit illetően, az igehirdetéseinkben, bibliatanulmányainkban, az evangelizációs alkalmainkon és az egészségügyi üzenetünkben.

Hisszük, hogy a Biblia Isten igéje, amelyben az üdvösség eléréséhez minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Ehhez nem szükséges sem hozzátenni, és nem is szabad belőle semmit sem elvenni (5.Móz./Mtörv. 4:2; Péld. 30:6; Jel 22:18-19). A Biblia az Úr Jézus Krisztushoz vezet, Őt mutatja be, mint az üdvösségünk egyetlen alapját és biztosítékát (Solus Christus = egyedül Krisztus által), aki az Atyához, a világmindenség teremtőjéhez vezet, és mutat be minden benne hívő embert. Ő a szószólónk az Atyánál (1. Jn. 2:1-2; 1.Tim. 2:5-6), és egyetlen főpapunk, aki eltörli azok bűneit, akik megvallják azokat neki (Zsid. 4:15-16; 10:19-23).

 Ahogyan Krisztus személyében a megtestesülésekor egyesült az isteni és az emberi (Jn. 1:1-3:14) és Krisztus megmaradt valódi isteni személynek, miközben teljesen emberré lett (Fil. 2:6-11), ehhez hasonlóan valljuk, hogy a Bibliát próféták és szent írók, Isten szent emberei írták (2.Pt. 1:19-21), mégis annak minden fejezete megmaradt Isten beszédének (1. Thessz. 2:13). Valljuk tehát a Sola Scriptura („egyedül a Szentírás”) elvét (2.Tim. 3:16-17; Jn. 10:35; Gal. 1:8-9). Valljuk a bibliai próféciák alapján az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelének közelségét (Mt. 25:3), amelyre készülünk és még sokakat szeretnénk felkészíteni. Ennek képviselése üzenetünk központi részéhez tartozik. Adventus: latin szó, annyit jelent, mint „Úrjövet”. Az adventisták az egész világon az Úr Jézus második eljövetelére készülnek, Őt várják és hirdetik minden nemzetnek és népnek (Jel. 10:1-11).

Célunk a Sola Scriptura-elv alapjánaz értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztust bemutatni a világnak (Jn. 1:29, 33-34), és az örökkévaló evangéliumot hirdetni az embereknek, a Biblia korunkra vonatkozó aktuális üzeneteivel együtt (Jel. 14:6-12). Magunkénak érezzük Krisztus nagy missziós parancsolatának súlyát és kötelezettségét, hogy az Ő kegyelméből minden népet tanítvánnyá kell tenni és meg kell keresztelni az Ő rendelése szerint (Mt. 28:18-20). Ennek és az Újszövetség más rendelkezéseinek megfelelően közösségünkben alámerítéssel történő felnőtt keresztség van, ahogyan a magyar „keresztség” szó görög eredetije ezt az Újszövetségben kifejezi (baptizmo = bemerít), és ahogyan Krisztus is megkeresztelkedett és ezt a tanítványainak is meghagyta, hogy így cselekedjenek. (Jn 3:13-17; Mk. 16:16; Mt. 28:18-20).

Krisztus tanításának és rendelésének megfelelően úrvacsorai istentiszteleteket is tartunk, amelyek során a lábmosást is gyakoroljuk - ahogyan azt Krisztus, az Egyház feje tanította az övéinek (Jn. 13:1-17; 1.Kor. 11:23-28).

Egybekapcsol bennünket az egy hit, az egy keresztség és az úrvacsora, valamint a Krisztustól elküldött Szentlélek, aki az isteni szeretetközösség mintájára szerető-szolgáló gyülekezetté kíván formálni bennünket.
Közösségünk tagjai a bibliai tanításokon alapuló egészséges életmódot követik. Küldetésünk részének tekintjük ezen egészségügyi üzenet hirdetését, az egészséges életforma és életelvek bemutatását is. Az egészségügyi üzenet és életmód nem cél, hanem Istentől rendelt eszköz (3.Jn. 2; Gal. 5:22 pl.: mértékletesség) arra, hogy az emberek meggyógyuljanak és megtalálják Krisztust (Jn. 5:6), az egyetlen gyógyítójukat, aki üdvözítheti őket.

Gyülekezetünk karitatív tevékenységet is folytat a szenvedélybetegek és a szegények körében.

Istentiszteleti alkalmainkat a tízparancsolat negyedik parancsolatának megfelelően szombatonként tartjuk (2.Móz. 20:8-11). Az igehirdetők aktuális negyedévi beosztása szintén a www.kerak.hu oldalon tekinthető meg.

 A szombati istentiszteletek időpontja:

09.30 – 10.40: - bibliatanulmány átvétele csoportokban  

11.00 – 12.00: - Istentisztelet

14.00-től: Délutáni istentisztelet, imaóra, séta a természetben, családos kör megbeszélés szerint.